kinh nghiệm trong cv của quản lý đáng để tham khảo

11/2017 – Now : Trưởng phòng HCNS – Công ty Cổ phần Otran Group

Quy mô Công ty: 300 người
1. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự:
– Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp.
– Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng lại chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc của các vị trí công việc/ phòng ban.
– Kế hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng lại tiêu chí, quy trình đánh giá KPI.
– Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý.
– Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
– Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và các phòng ban năm/ Quý/tháng/tuần …
– Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc.
– Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
– Lập ngân sách nhân sự.
– Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV
– Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
2. Quản trị hành chính nhân sự:
– Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
– Xây dựng lại nội quy lao động, hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
– Đưa ra giải pháp và duy trì việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty
– Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chánh có liên quan: quản lý đội xe, y tế, tổ chức lưu trữ tài liệu, hỗ trợ công tác tổ chức các buổi lễ, hội thảo của công ty
– Quản lý mảng CNTT nhằm đảm bảo cung cấp và hỗ trợ dịch vụ về CNTT cho người sử dụng
– Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
– Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng SĐTC/ cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện.
– Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.
– Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm…chế độ nhân sự tại cty (quyết định nhân sự, HĐLĐ, chấm công tính lương, nghỉ phép, công tác ngoài, đăng ký mã số thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh, tài khoản ATM, tham gia và thực hiện các chế độ BHXH-BHYT-BHTN-CĐ, báo cáo tăng giảm lao động, chấm dứt HĐLĐ và bàn giao, thực hiện các chế độ theo quy định của công ty, Thông tin CBNV…);
– Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBCNV, giải quyết tranh chấp lao động.
– Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.
3. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:
– Tư vấn, tham mưu cho BLĐ công ty xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp.
– Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty
– Kết hợp xây dựng chương trình vì cộng đồng của công ty
– Xây dựng văn hóa làm việc và học tập của công ty
4. Quản trị nhân viên và quản trị nhân tài
– Kết hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp
– Xây dựng chế độ lương, thưởng phù hợp
– Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài …
– Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài
– Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên …
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Công ty.3/2015 – 11/2017 : Trưởng phòng Hành chính Nhân sự – Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen

Quy mô Công ty: 450 người
Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Phòng Tổng hợp Nhân sự. Trực tiếp chỉ đạo công tác Nhân sự, Hành chính, tiền lương, đào tạo, tuyển dụng, công tác nhân sự nói chung, cụ thể như sau:
– Tổ chức và quản lý nhân sự của toàn Công ty;
– Chỉ đạo, tổ chức tổng thể các khâu tuyển dụng nhân sự theo quy trình Công ty nhằm phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh;
– Công tác thi đua, khen thưởng của Công ty;
– Công tác Công đoàn;
– Quản lí chi phí văn phòng Công ty;
– Triển khai quản lý bếp ăn tập thể, vệ sinh – cảnh quan toàn Công ty.
– Công tác An toàn, Môi trường, PCCC trong toàn Công ty;
– Truyền đạt, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị trong thi hành các mệnh lệnh, chỉ thị, quyết định, kết luận cuộc họp và các nhiệm vụ được Lãnh đạo giao cho đơn vị trực thuộc Công ty;
– Triển khai việc ứng dụng hệ thống tài liệu ISO – KPI nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của Công ty.
– Thực hiện công tác bảo mật của Công ty; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo mật của Công ty;
– Tổ chức thực hiện chế độ làm việc của Công ty; Nghiên cứu xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy; chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Công ty; nghiên cứu xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động ngành nghề kinh doanh của Công ty.
– Tham mưu xây dựng phát triển nguồn nhân lực; Đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ trình Ban Giám đốc;
– Tham mưu xây dựng phương án thành lập, sát nhập, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Công ty (khi cần);
– Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, văn hóa doanh nghiệp trong Công ty;
– Củng cố công tác văn thư lưu trữ.
– Phối hợp phòng ban/bộ phận để hoàn chỉnh các quy định, quy chế của Công ty.
– Là đầu mối soạn thảo các văn bản hành chính gửi cơ quan ban ngành, địa phương, và phát hành nội bộ.
– Quản lý tiền lương: xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương. Lập kế hoạch, phân bổ đơn giá tiền lương, điều tiết tiền lương hợp lý cho các đơn vị và đảm bảo chế độ, quyền lợi cho người lao động trong Công ty;
– Làm đầu mối liên hệ các Cơ quan, Ban Ngành chức năng giải quyết các vấn đề về quyền lợi của người lao động trong Công ty theo quy định của Pháp luật; làm đầu mối quan hệ Ban Quản lý KCN.
– Tổ chức công tác tiếp CBCNV, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; Tham mưu giải quyết những vấn đề xung quanh việc tranh chấp lao động;
– Tổ chức thực hiện và theo dõi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, sơ cấp cứu ban đầu cho CBCNV;
– Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Công ty phân công,8/2006 – 8/2014 : Chuyên viên – Công ty Thép Miền Nam – Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP

Quy mô Công ty: 700 người
– Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
– Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.
– Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
– Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
– Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
– Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy.
– Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *